Veiklos

 

 

1 veikla: Lankstaus biojutiklių modeliavimo metodo sukūrimas

—Aprašomojo modelio biojutiklių biocheminiams ir struktūriniams aspektams aprašyti sukūrimas.
Geometrija išreiškiama paprastų stačiakampių, padengiančių visą sritį, rinkiniu.
Chemical Markup Language (CML) ir/ar Systems Biology Markup Language (SBML) taikoma geometrinių elementų biocheminiams aspektams aprašyti.
Sąveika tarp gretimų geometrinių vienetų bus aprašoma kraštinėmis sąlygomis.

Bendrojo matematinio modelio, apimančio medžiagų difuziją ir fermentines reakcijas sukūrimas.
Modelio įeitis yra aprašomasis modelis.
Pagrindinės matematinio modelio lygtys – reakcijos-difuzijos-konvekcijos tipo lygtys.

2 veikla: Bendrojo biojutiklių modelio įgyvendinimas
Bendrojo matematinio modelio, kaip kraštinio uždavinio su pradinėmis sąlygomis, skaitinis sprendimas.
Bendrojo kompiuterinio modelio architektūros ir vartotojo sąsajos projektavimas. Kompiuterinis modelis turi efektyviai modeliuoti biojutiklio veikimą ir būti patogus biojutiklių kūrėjui ir tobulintojui.
Bendrojo matematinio modelio skaitinio sprendinio įgyvendinimas kompiuterine programa. Kompiuterinis modelis turi būti patikrintas  kokybės ir adekvatumo praktiniams biojutikliams prasme. Kompiuterinis
modelis turi būti patogiu įrankiu biojutiklių kūrėjams.Kompiuterinio įrankio, užtikrinančio patogų daugkartinį kompiuterinio modelio vykdymą lygiagrečiųjų ir išskirstytųjų skaičiavimų tinkle (Grid‘e), sukūrimas.

3 veikla: Chemometrinių įrankių sukūrimas
—Chemometrinio modelio, skirto sunkiai atpažįstamų signalų analizei, siekiant pagerinti biojutiklių pagrindu sukurtų analitinių sistemų stabilumą, jautrumą ir selektyvumą, sukūrimas.
Dirbtinio neuroninio tinklo (DNT), skirto medžiagų koncentracijoms atpažinti, architektūros sukūrimas, jo apmokymo procedūros bei duomenų sutankinimo algoritmo parinkimas. Dėl parametrų kolinearumo tikslinga
duomenis sutankinti.
Sukurto DNT testavimas, apmokymas ir jo architektūros tobulinimas, panaudojant tam praktinių biojutiklių kompiuterinio modeliavimo rezultatus. Biojutiklio kompiuterinis modelis bus taikomas pseudo
eksperimentiniams duomenimis generuoti.
Optimizavimo algoritmų, kurie užtikrintų modelio parametrų, optimizuojančių biojutiklio stabilumą, jautrumą ir selektyvumą, parinkimą, sukūrimas.

4 veikla: Kompiuterinių metodų, algoritmų ir įrankių patvirtinimas ir taikymas
—Sukurtųjų matematinių ir kompiuterinių modelių, jų sprendinių ir įrankių taikymas įvairių praktinių biojutiklių savybės ištirti bei jų jautrumui, stabilumui ir selektyvumui optimizuoti.
Straipsnių ir žodinių bei stendinių pranešimų ruošimas ir kitas rezultatų viešinimas

 

 

dr. Karolis Petrauskas – jaunesnysis mokslo darbuotojas,